PANORAMA ECLECTIC I

Three Chairs Facing Shenzhen, China. Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong.